SCHOOLPROFIEL

de openbare school
De openbare school is bestemd voor alle kinderen ongeacht hun levensbeschouwelijke en/of culturele achtergrond en de maatschappelijke positie en opvattingen van hun ouders/verzorgers. Door deze kinderen samen te brengen in onze school, krijgt samen spelen, leren, werken en leven met respect voor elkaar en andersdenkenden, ook daadwerkelijk inhoud.

De school is er om samen met de ouders het kind kennis en vaardigheden bij te brengen, te begeleiden, zodat het zijn of haar eigen plaats in de samenleving kan vinden. Niet apart, maar samen!!

Wij zien het als onze opdracht kinderen een goede basis van kennis mee te geven. Basisvaardigheden als taal en rekenen zijn en blijven de belangrijkste pijlers van ons onderwijs. Maar wij willen onze kinderen meer meegeven dan alleen deze basis. Daarom is het belangrijk te kijken naar welke vaardigheden ze nog meer dienen te ontwikkelen om daar in de toekomst profijt van te hebben. Op De Bogerd leren we kinderen samenwerken en op een goede manier met elkaar te communiceren. Op die manier stellen we hen in staat om in interactie met andere kinderen van en met elkaar te leren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ze uitgroeien tot zelfstandige individuen. Om dit te bevorderen leren we de kinderen meer verantwoordelijk te maken voor het eigen leerproces en hier ook actief bij betrokken te zijn.

kennis
Wij willen onze kinderen een sterke basis meegeven, zodat ze hier hun verdere leven op voort kunnen bouwen. Op De Bogerd verstaan wij onder kennis de leerstof die een kind moet beheersen volgens de kerndoelen. Echter willen wij deze kennis nog uitbreiden met ict-vaardigheden en de Engelse taal. Hiermee worden onze kinderen voorbereid op een leven in de maatschappij van de toekomst waarin we dit als zeer belangrijk achten.

samenwerken & communiceren
Als school ontwikkelen wij ons tot een leergemeenschap waarbinnen de kinderen leren in interactie met elkaar. Wij leren ze op een prettige manier te communiceren waardoor zij in staat zijn met elkaar samen te werken en samen te leren. We willen door o.a. coöperatief leren vorm en structuur geven aan het samenwerken. Kinderen leren hierbij naar elkaar te luisteren, anderen te respecteren, elkaar te helpen en voort te borduren op elkaars ideeën. Hierbij hoort ook het aanleren van diverse presentatietechnieken waardoor ze dit ook aan elkaar kunnen over brengen.

verantwoordelijk voor het eigen leerproces
Om de motivatie van de kinderen en de betrokkenheid bij het leren te vergroten vinden we het belangrijk om ze medeverantwoordelijk te maken voor het eigen leerproces. Zo leren wij onze kinderen te onderzoeken waar hun interesses liggen. Ook leren wij ze hun sterke en zwakke kanten te ervaren en hun werk te plannen. Hierbij behoort ook dat de kinderen leren te reflecteren op hun werk en kritisch en creatief te denken.

Op De Bogerd staan wij voor de ontwikkeling van een sterke basis. Wij willen de kinderen dit bieden door kennis over te dragen, voor te doen (modelleren), leerstof in te oefenen en de leerstof in kleine stappen aan de kinderen aan te bieden. Wij houden de focus op het leerdoel maar we plaatsen de leerstof wel in een betekenisvolle context. Hierbij activeren we de voorkennis van de kinderen. Nieuwe kennis kan worden opgenomen in het brein doordat het gekoppeld kan worden aan bestaande kennis.

Op De Bogerd vinden we het belangrijk dat kinderen actief betrokken worden bij de les. Daarom verrijken we de kennisoverdracht met het vergroten van de denkkracht van kinderen. Dit doen we door ze laten leren in interactie met elkaar. Tijdens deze lessen worden de verschillende zintuigen aangesproken. Kinderen gaan actief op onderzoek uit en leren door te ervaren. Door tijdens een les te horen, te zien en te voelen is het brein actiever en onthouden kinderen nieuwe stof beter. Door deze manier van leren ervaren kinderen relaties te leggen tussen de verschillende leerstoffen en deze toe te passen in een andere context. Wij leren kinderen zelf kennis te creëren en niet alleen maar kennis te reproduceren.

Wij brengen onze kinderen bewust in interactie met elkaar. Wanneer kinderen leren van leeftijdsgenoten, moeten zij de kennis zelf onder woorden brengen. Informatie wordt beter opgeslagen en verwerkt als kinderen het idee hebben dat ze anderen ermee helpen. Samen werken en spelen en je veilig voelen op onze school, kortom met plezier naar school gaan, is een belangrijke basis om tot ontwikkeling te komen. We gebruiken hiervoor de principes van de Kanjertraining. We willen dan ook een echte Kanjerschool worden!!

Daarnaast willen we de kinderen medeverantwoordelijk maken voor het eigen leerproces en ze tot zelfstandige mensen op te leiden. Dit doen we door de kinderen zich er bewust van te laten worden dat er oneindig veel informatiebronnen toegankelijk zijn in de huidige maatschappij. Daarom willen we bij de kinderen de vaardigheid ontwikkelen om verschillende informatiebronnen te gebruiken. Hierbij is het belangrijk dat kinderen leren om kritisch naar een gevonden bron te kijken. Op die manier kunnen ze meer zelfsturend informatie verwerven. Reflectie speelt in dit proces ook een rol. De leerkrachten ondersteunen dit door het aantal keuzes te beperken of het kind stappenplannen te geven ter ondersteuning. Hierbij is de leerkracht een rolmodel.

De Bogerd is steeds op zoek naar een juiste mix tussen kennisoverdracht, zelfverantwoordelijk leren, ontdekkend leren en coöperatief leren passend bij de behoeften van het kind. Zo ontstaat er GRENZENLOOS LEREN!!