Intern Contactpersoon:

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen.

Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route.

Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne contactpersoon (icp) op school. De icp luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon (evp) voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

De icp is door de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.

Elke ouder of kind kan op hem of haar een beroep doen als er een probleem is, van welke aard dan ook, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie wilt of durft te praten of waar u samen niet uitgekomen bent. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

De interne contactpersoon bij ons op school is juf Maartje (maartje@debogerd.net)

Als het nodig mocht zijn, wordt u met uw klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. Deze externe contactpersoon (evp) is geheimhoudingsplichtig.

De evp voor onze school is te bereiken via de G.G.D. ’s Hertogenbosch. Coördinator: Noortje Breedijk. Telefoon: 073-6404090

Vertrouwensinspecteur:

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Landelijke Klachtencommissie:

Ook kan ervoor gekozen worden om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie waar wij als school bij zijn aangesloten.

De contactgegevens zijn:

Stichting KOMM, regio oost en midden

Mevr. G. Van Rangehooy

Postbus 32

5328 ZG Rossum

e-mail: k.o.m.m@tiscali.nl

tel: 06-53107731

fax: 0348-405244

De volledige klachtenregeling is te verkrijgen bij de directie of de interne contactpersoon.

Meldplicht seksueel geweld:

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling:

Scholen zijn verplicht een meldcode te hanteren bij verdenking van huiselijk geweld en kindermishandeling, waaronder seksueel geweld. De verplichting geldt voor alle organisaties en beroepsuitoefenaars in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning. Binnen onze school volgen wij bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling een vast protocol. Dit protocol is omschreven in een meldcode en is bij de directie op te vragen.

Veilig Thuis:

Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kinder­ mishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn maar je weet het niet zeker.

Veilig Thuis is er voor iedereen.

Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als je zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Als je zelf slachtoffer bent, ben je dus niet de enige.

Wat doet Veilig Thuis?

Advies over wat jij zelf kunt doen als er (misschien) sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling

Iedereen kan een melding doen bij Veilig Thuis over huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan

Veilig Thuis onderzoekt indien nodig wat er aan de hand is

Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging

Veilig Thuis organiseert de juiste hulp

Hoe kan ik een Veilig Thuis organisatie vinden in mijn buurt?

Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties. Veilig thuis is te bereiken via het landelijke telefoonnummer 0800-2000 (gratis). Na het inspreken van gemeente/woonplaats word je meteen doorverbonden met Veilig Thuis in je eigen regio.

Veilig thuis is altijd bereikbaar.

Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Tijdens kantooruren word je doorverbonden met Veilig Thuis. Buiten kantooruren word je, bij dringende vragen, doorverbonden met onze crisisdienst. Zie ook de website: www.vooreenveiligthuis.nl