VERLOF

Voor verlof vult in alle gevallen in en geeft u deze af bij de directie. U kunt het verlofformulier aan de leerkracht van uw kind(eren) vragen of via de website. De directeur beslist of het verlof wordt toegekend. Verlof wordt alleen gegeven indien er sprake is van een zwaarwichtige reden voor verlof. De directeur is wettelijk verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook voor het te laat op school komen. Landelijk is het toezicht aangescherpt en voert de leerplichtambtenaar controles uit. Zeker op de dagen voor en na een vakantie wordt er streng gecontroleerd.

Het verlofformulier

Protocol leerplicht gemeente Maasdriel

Gewichtige omstandigheden

Hieronder vallen situaties die buiten de wil van de ouders/verzorgers en/of leerling liggen. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • verhuizing van gezin
 • overlijden bloed- of aanverwanten (1e t/m 4e graad)
 • huwelijk bloed- of aanverwanten (1e, 2e en 3e graad). Bij een huwelijk krijgen de leerlingen één dag verlof. Er kunnen geen vakanties of lange weekenden aan gekoppeld worden.
 • jubileum van bloed- of aanverwanten 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders. Bij een jubileum krijgen de leerlingen één dag verlof. Er kunnen geen vakanties of lange weekenden aan gekoppeld worden.
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. (1e, 2e en 3e graad)
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dat niet buiten schooltijd kan.

Voor de duidelijkheid vermelden we hieronder enkele situaties die niet onder gewichtige omstandigheden vallen:

 • familiebezoek buitenland
 • vakantie in goedkopere periode
 • omdat tickets al gekocht zijn
 • uitnodiging van familie en vrienden om buiten de reguliere schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met (verkeers-)drukte.
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • speciale verjaardagen ouders (kroonjaren)
 • vakantiespreiding

Vakantie onder schooltijd

In verband met de specifieke aard van het beroep van (één) van de ouders kan een verzoek om verlof buiten de reguliere vakantie worden ingediend. Bij dit verzoek moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt. Het moet aangetoond worden dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Dit verlof kan slechts éénmaal voor ten hoogste 10 dagen worden verleend. De eerste twee weken aansluitend aan de zomervakantie mag er door de directeur geen verlof worden verleend. Er moeten geldende bewijsstukken worden overlegd. Indien een verlofaanvraag over meer dan tien dagen gaat wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.

Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen.

Wanneer een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging bestaat de mogelijkheid om bij de directeur verlof aan te vragen.

Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig.