OUDERRAAD

De ouderraad is actief betrokken is bij het organiseren van activiteiten en evenementen voor de leerlingen. Zij is een klankbord voor ouders met vragen. De ouderraad stelt het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage vast en zorgt voor het innen en het beheer daarvan. Zij behartigt de belangen van ouders bij de medezeggenschapsraad en de directie.

De ouderraad bestaat uit negen leden. Zij kiezen uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De zittingstermijn voor ouderraadsleden is drie jaar. Elk jaar treedt volgens een vast rooster éénderde deel van de leden af. De overige tweederde van de leden zorgt voor de nodige continuïteit binnen de ouderraad. Aftredende ouders kunnen zich herkiesbaar stellen. Ieder ouder is bevoegd zichzelf kandidaat te stellen. Bij meerdere kandidaten voor een vacature worden verkiezingen gehouden.

De samenstelling van de ouderraad wordt via de Nieuwsbrief bekend gemaakt.

De ouderraad vergadert negen maal per jaar, waaronder een jaarvergadering. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar, de vergaderdata staan op de schoolkalender.

U kunt de ouderraad bereiken via het e-mailadres: or@debogerd.net