MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Openbare basisschool De Bogerd heeft zoals iedere school een MR. De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met school te maken hebben.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (2007) en het Medezeggenschapsreglement bepalen de werkzaamheden en rechten van de MR. De belangrijkste punten hierbij zijn:
- iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen;
- alle partijen kunnen hun standpunten toelichten en indien nodig verdedigen;
- er is een openheid, zowel binnen de MR als naar de school toe.

De MR mag met de directeur van De Bogerd alle onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR kan haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

- Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan, de klachtenregeling.

- Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.

- Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.

- Informatierecht: de directeur van de school bespreekt, regelmatig, met de MR over de dagelijkse zaken op school.

In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. In de jaarkalender vindt u de namen van de leden van de medezeggenschapsraad.

Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De data kunt u vinden in de jaarkalender.


Samenvattend kunt u de MR zien als een club ouders en personeel die bepaalde onderwerpen aan de orde kunnen stellen c.q. bespreekbaar kunnen maken. Hebt u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of wilt u gewoon eens een vergadering bijwonen, stuur ons dan even een email naar mr@debogerd.net of spreek één van de MR-leden aan op het schoolplein.

De MR bestaat uit:

Oudergeleding:

Joyce Kooijman - voorzitter

Sietske Huizer - secretaris

Lisette Maters

Personeelsgeleding:

Martine Hoevenaars - penningmeester

Pauline Kollenburg

Denny Lacet

Via onderstaande links zijn zowel de agenda's als de notulen van de vergaderingen te lezen.

Notulen MR vergadering 31 oktober 2018Agenda MR vergadering 08 januari 2019
Notulen MR vergadering 09 januari 2019Agenda MR vergadering 11 maart 2019
Notulen MR vergadering 11 maart 2019Agenda MR vergadering 09 mei 2019