Klachtenregeling

Overal waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Vaak worden zulke problemen gelukkig in onderling overleg opgelost. De eerste stap bij ervaren knelpunten is dan ook om hierover in gesprek te gaan met de desbetreffende persoon. Bijvoorbeeld met de leerkracht van de groep. Mocht de klacht onvoldoende verholpen worden, dan wordt de klacht met de directeur van de school besproken (directie@debogerd.net).

Indien de klacht niet opgelost wordt kan er contact opgenomen worden met de interne contactpersoon, Maartje ter Elst: maartje@debogerd.net

Als dat ook niet lukt, kan men zich in tweede instanties wenden tot het College van Bestuur óf contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Voor Stroomm is dat mevrouw Erika Starreveld.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon | vertrouwenspersoon Integriteit

Erika Starreveld, e.starreveld@humancapitalcare.nl

040-85 14 134 of 06- 10889287.

Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Alle scholen van Stroomm zijn aangesloten bij twee onafhankelijke stichtingen; Stichting Onderwijsgeschillen én de regionale Klachtencommissie Stichting KOMM. Beide stichtingen organiseren de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs. Voor meer informatie verwijzen we naar de betreffende websites: www.onderwijsgeschillen.nl en www.komm.nl

Aanvullend op de algemene klachtenregeling bestaat er binnen Stroomm de regeling Melden vermoeden van een misstand binnen Stroomm. Hieronder wordt verstaan een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van:

schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels;
een gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu of;
een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten bij Stroomm, die het goed functioneren van Stroomm en/of het verzorgde onderwijs in het geding brengt.

Een melding van een dergelijk vermoeden wordt eerst gedaan bij het College van Bestuur of zo nodig bij de Raad van Toezicht, als dan niet via tussenkomst van de externe vertrouwenspersoon Integriteit, zie hierboven voor de contactgegevens. Dit om hen de gelegenheid te geven om een mogelijke misstand intern aan te pakken en op te lossen. Wanneer dit niet leidt tot aanpak van de vermoede misstand, kan er een melding gedaan worden bij een externe instantie. Voor meer informatie of advies hierover, verwijzen wij u graag naar de website van het huis voor Klokkenluiders.